het hoe en waarom

FAQ

Wat betekent Watoto? 

 • Watoto betekent “kinderen” in het Swahili. Happy Watoto “blije kinderen”.
   

Waarom Tanzania? 

 • Er zijn veel landen waar veel armoede heerst, maar onze oprichter was in 2001 in Tanzania en was getroffen door wat hij daar zag. Onze ondersteuning is daar nog steeds heel hard nodig.
   

Waarom doen jullie het werk van de Tanzaniaanse overheid? 

 • Tanzania is een arm land. Met de hoge jeugdwerkloosheid maken kansarme kinderen zonder goed onderwijs weinig kans. Ondanks een bestaande leerplicht zouden zij op de straat terecht komen.  Onze hulp is daarom vooralsnog onontbeerlijk, al streven we ernaar onze projecten op termijn meer zelfredzaam te laten zijn.
   

Kun je zonder corrupt te zijn zaken doen met en in Tanzania?

 • In Tanzania is, zoals nagenoeg overal in Afrika, helaas sprake van corruptie, ook bij de overheid. Hoewel we onafhankelijk opereren zijn we voor zaken zoals huisvesting, vergunningen en het runnen van een basisschool afhankelijk van overheidsinstanties. Ons lokale team onderhoudt de contacten met die instanties en (indirect) betrokkenen bij ons project. Met een goede track record, opgebouwde goodwill, en het principieel niet betalen van smeergeld hebben we tot op heden prima kunnen maneuvreren en krijgen we zaken, weliswaar soms vertraagd, gedaan.
   

Hoe weet ik dat het geld goed wordt besteed?

 • Daar staat het bestuur voor in. Wij leggen eens per jaar verantwoording af in ons jaarverslag en worden onze cijfers door een accountant gecontroleerd. Daarnaast berichten wij regelmatig over de voortgang op onze website en via nieuwsbrieven. Onze projecten worden geleid door lokaal management, maar strak aangestuurd door het Nederlandse bestuur. Al onze inkomsten worden aan de projecten besteed. Het bestuur neemt alle bestuurskosten voor eigen rekening en we hebben slechts marginale  overhead.
   

Hoe is de continuïteit stichting/bestuur?

 • De stichting heeft een bestuur van minimaal 3 en bij voorkeur 5 personen, die zeer betrokken en met een stevig tijdbeslag de operatie in Tanzania aansturen en in Nederland de fondsenwerving veilig stellen. De stichting heeft voldoende financiële buffer opgebouwd om in geval van het wegvallen van alle donaties/sponsoring de projecten nog anderhalf jaar te financieren.
   

Hoe houdt u toezicht?

 • Het bestuur heeft haast op dag basis contact met het lokale management. Daarnaast werkt op locatie een vaste adviseur, die bestuur en management met raad en daad ter zijde staat. Het bestuur bezoekt, in wisselende samenstelling, minstens 3 maal per jaar de projecten.
   

Heeft het bestuur voldoende kennis van zaken?

 • Het bestuur bestaat uit personen met een brede ervaring in het bedrijfs- of maatschappelijk leven. Daarnaast wordt het bestuur terzijde gestaan door een aantal adviseurs op het gebied van onderwijs, pedagogie, communicatie en management development.
   

Hoe wordt het bestuur betaald?

 • De bestuursleden werken geheel onbezoldigd. De bestuursleden nemen bovendien alle bestuurskosten, waaronder reis- en verblijfskosten voor eigen rekening. Hetzelfde geldt overigen ook voor onze adviseurs.
   

Hoe legt u verantwoording af?

 • Wij leggen eens per jaar verantwoording af in ons jaarverslag en regelmatig over de voortgang op onze website en via nieuwsbrieven. De jaarcijfers in Tanzania zijn door een accountant gecontroleerd. Onze projecten worden geleid door lokaal management, maar strak aangestuurd door het Nederlandse bestuur. Al onze inkomsten worden aan de projecten besteed. Het bestuur is onbezoldigd en neemt alle kosten voor eigen rekening en we hebben slechts marginale  overhead.
   

Hoe werkt dat: geen strijkstok?

 • De stichting heeft in Nederland een zeer beperkte overhead (1%). Het bestuur is onbezoldigd en neemt reis- en verblijfkosten voor eigen rekening. Zelfs voor sponsorwerving worden geen kosten gemaakt.
   

Blijven jullie altijd afhankelijk van sponsorgeld?

 • Wij zijn op dit moment voor alle kosten afhankelijk van sponsoring en donaties vanuit Nederland en Duitsland. Omdat we die afhankelijkheid willen verkleinen wordt een programma opgezet voor “local fundraising”, dat op termijn voor een substantieel deel de kosten moet gaan dekken. Bovendien proberen we vaste kosten te minimaliseren door bijvoorbeeld zelf groenten en fruit te verbouwen.
   

Werken jullie samen met andere stichtingen?

 • In ons project werken wij met de Duitse stichting Good Hope, met wie wij samen een kinderhuis managen. Daarnaast hebben wij in Tanzania geregeld contact met andere soortgelijke stichtingen om kennis en ervaring uit te wisselen.
   

Hoe gaat de selectie van de kinderen?

 • Wij richten ons op de meest kansarme kinderen. Onze maatschappelijk werkers kennen de omgeving van onze projecten en doen de voorselectie. Wij hanteren geen enkel ander criterium dan kansarm.
   

Waarom Engelstalig onderwijs?

 • Engels is de 2e taal in Tanzania en verplicht op middelbare scholen. De kansen van onze kinderen worden vergroot als ze daar al op jongere leeftijd mee vertrouwd raken.
   

Hoe zorg je dat de kinderen niet vervreemden van de Tanzaniaanse maatschappij?

 • Wij hanteren een niveau van onderwijs en onderdak, dat zo dicht mogelijk aansluit op het dagelijks leven in Tanzania. Wij sturen aan op “need to have” i.p.v. “nice to have”. Daarmee voorkomen we aansluitingsproblemen in een latere fase. Bovendien sturen we de kinderen in de lange vakanties terug naar hun relatives om met de familie en maatschappij in contact te blijven.
   

Heeft de stichting iets met religie?

 • Neen. Wij dragen niets uit en selecteren ook niet op basis van religie.
   

Wat is jullie beleid t.o.v. HIV en waarom?

 • Er is een aantal HIV positieve kinderen in onze school en kinderhuis aanwezig. Onze medische zorg is voldoende op orde om daar veilig mee om te gaan. Sinds 2014  nemen we geen nieuwe kinderen met HIV aan, omdat de zorg voor onze schaalgrootte te complex is. Zouden we bij de intake ontdekken dat een kind HIV heeft, sturen we het kind door naar een gespecialiseerde opvang.
   

Blijven jullie kinderen wel volgen zodra ze klaar zijn?

 • Onze kinderen, die van onze lagere school afkomen worden voor onze rekening op middelbare scholen in de omgeving ondergebracht. Doorgaans kostscholen. Hun voortgang wordt op individueel niveau gerapporteerd en dus gevolgd. Soms kan dat leiden tot een wisseling van school. Als ze de middelbare school hebben afgerond, blijven we ze voor zover mogelijk volgen en zo nodig bijstaan.
   

Wat is het percentage dropouts?

 • Zeer beperkt, anders dan door incidentele oorzaken van familiare aard. En dan nog trachten wij elders onderdak voor deze kinderen te vinden.
   

Hoe screenen jullie nieuw personeel?

 • Dat gebeurt lokaal door directie en management team. Nieuw personeel moet het Engels in voldoende mate beheersen.
   

Hoe waken jullie over veiligheid van de kinderen?

 • Onze kinderhuizen en school bevinden zich op afgesloten, beveiligde terreinen. Op school waken de leraren over de leerlingen, in de huizen zijn er de matrons en patrons, die voor de kinderen zorgen. Er zijn de afgelopen jaren geen veiligheidsincidenten geweest.

Heeft u nog vragen, suggesties of heeft u een klacht over onze stichting, dan verzoeken wij u met het stichtingsbestuur contact op te nemen via info@happywatoto.nl
U kunt dan binnen 48 uur, doch uiterlijk binnen een week namens het bestuur reactie verwachten. 

Aantal geholpen kinderen

2412
Met de donaties en sponsorgelden die we sinds de oprichting hebben mogen ontvangen, hebben we zo inmiddels 2.436 kinderen op weg kunnen helpen.

Met uw steun kunnen we dit aantal in de toekomst verder laten groeien.

MIJLPALEN
2000 officiële oprichting van onze stichting
2001 nieuwbouw kinderhuis in Kikatiti (fase I)
2002 groei van aantal wezen van 15 naar 40
2003 steun aan 2 dagopvangcentra
2004 samenwerking met Joyce Sagala's 
Arumeru Women Support Group
2005 registratie NGO in Tanzania
2006 uitbreiding van bestuur
2007 steun aan 30 Maasai basisscholen
2008 steun aan Imbaseni waterproject
2009 herziening van strategie en
samenwerking met Good Hope
2010 start bouw Ngorika huis en school (fase II)
2011 ingebruikneming basisschool Ngorika
2012 inrichting moestuinen en sportveld
2013 Afrikaans leiderschap op projecten
2014 samenwerking met middelbare scholen (fase III)
2015 naamswijziging in Stichting Happy Watoto
2016 nieuwe generatie met tweehoofdige leiding
2017 CBF certificering
2018 nieuw hoofd Ngorika school
2019 sterk vrouwelijk NGO bestuur geïnstalleerd